อินโฟกราฟิก: ระดับการแพร่ระบาดใน 60 จังหวัดและเมืองตามมติ 128