ร้านค้าที่ขายตรงจุด: ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ